INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Państwa danych jest: EURO-TRAK-NYSA Goświnowice ul. Nyska 49, 48-300 Nysa.
 2. Nasze dane kontaktowe to:
 3. adres e-mail: biuro@etn.pl
 4. numer  tel.:  077 435 62 41, 077 435 71 60,
 5. adres korespondencyjny jak w pkt. 1 niniejszej informacji.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :
 7. zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie usługi.
 8. obowiązek prowadzenia rachunkowości (np. wystawianie dokumentów sprzedaży, sprawozdawczość do organów skarbowych),
 9. dochodzenie roszczeń,
 10. marketing usług własnych (bezpośredni),
 11. archiwizacji danych.
 12. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit b, c, f RODO, czyli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz marketing usług własnych.
 13. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 14. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 15. uprawnione organy publiczne,
 16. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 17. podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
 18. podmioty świadczące usługi IT,
 19. podmioty świadczące usługi ochrony obiektu,
 20. podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe.
 21. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.
 22. w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,
 23. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków,
 24. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 25. Informujemy o przysługującym prawie do:
 26. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 27. sprostowania swoich danych osobowych,
 28. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 29. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono realizację umowy.
 30. przenoszenia danych związanych z zawarciem umowy.
 31. w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail a ADO.
 32. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzania danych osobowych w firmie:

e-mial: tomasz@etn.pl

tel: 512380262